Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan door Het Februaricongres georganiseerde evenementen.

  • Artikel 1 – Definities
  • Artikel 2 – Inschrijving
  • Artikel 3 – Betalingsverplichtingen
  • Artikel 4 – Annulering en afwezigheid
  • Artikel 5 – Toegangsprijzen en -bewijzen
  • Artikel 6 – Privacy
  • Artikel 7 – Covid-19

Artikel 1 – Definities

De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen met een hoofdletter hebben de hierna volgende betekenis:

1.1 Afwezigheidsboete: het extra bedrag van 10 euro dat een Deelnemer betaalt als boete wanneer hij of zij het gehele evenement van Het Februaricongres 2022 afwezig is.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Het Februaricongres welke van toepassing zijn op Inschrijvers en Deelnemers;

1.3 Deelnemer: iedere Inschrijver die zich door middel van het Inschrijvingsformulier als Inschrijver voor Het Februaricongres 2022 heeft aangemeld en daarbij een bevestiging heeft ontvangen om aanwezig te zijn op Het Februaricongres 2022. 

1.4 Deelnemingskosten: de totale kosten die de Deelnemer aan Het Februaricongres dient te voldoen;

1.5 Het Februaricongres: een congres wat georganiseerd wordt door een commissie vanuit  T.S.R. Vidar. T.S.R. Vidar, Beekse Bergen 4 5041 NJ Hilvarenbeek Nederland, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40258787.

1.6 Inschrijver: iedere student die zich door middel van een Inschrijvingsformulier als potentiële deelnemer aan Het Februaricongres 2022 heeft aangemeld, waarbij deelname aan Het Februaricongres nog niet is bevestigd door Het Februaricongres. 

1.7 Inschrijvingsformulier: het online formulier waarmee een Inschrijver zich aanmeldt voor Het Februaricongres 2022;

1.8 Selectie: het proces waarbij de organisatie van Het Februaricongres 2022 de Deelnemers selecteert uit alle Inschrijvers. 

Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd voor zover de tekst zulks vereist.

Artikel 2 – Inschrijving

2.1 Inschrijven voor deelname aan Het Februaricongres 2022 dient te geschieden middels het invullen van het Inschrijvingsformulier, dat direct bij Het Februaricongres kan worden verkregen via de online registratiemodule van Het Februaricongres. Dit Inschrijvingsformulier dient volledig ingevuld door Het Februaricongres te zijn ontvangen.

2.2 De Inschrijver garandeert de juistheid van de bij zijn inschrijving verstrekte gegevens en garandeert de vertegenwoordigingsbevoegdheid van hemzelf.

2.3 Het Februaricongres neemt de van Inschrijvers verkregen gegevens op in een daartoe aangehouden administratie. Met zijn inschrijving heeft de Inschrijver toestemming gegeven voor het gebruik en het opslaan van deze gegevens. 

2.4 De Inschrijver is na het invullen van het Inschrijfformulier nog niet verzekerd van deelname aan Het Februaricongres 2022. Deelname wordt per e-mail door de organisatie van Het Februaricongres bevestigd. 

2.5 Bij weigering van deelname door Het Februaricongres zal het Inschrijvingsgeld niet worden geïnd.

Artikel 3 – Betalingsverplichtingen

3.1 Het Februaricongres heeft het recht de Deelnemingskosten te innen wanneer de Inschrijver als Deelnemer is geselecteerd voor Het Februaricongres 2022.

3.2 Het Februaricongres heeft het recht om de Deelnemingskosten (en Afwezigheidsboete) te declareren via de opgegeven bankgegevens van de Deelnemer. 

Artikel 4 – Annulering en afwezigheid

4.1 De Inschrijver is niet verplicht tot het betalen van de Deelnemingskosten indien deze de inschrijving uiterlijk op 4 april 2022 annuleert. Deze annulering hoort per e-mail (info@februaricongres.nl) te worden ingediend. Annulering is geldig na bevestiging van de annulering door de organisatie van Het Februaricongres.

4.2 Het Februaricongres heeft het recht de Afwezigheidsboete te innen wanneer de Deelnemer, zonder geldige afmelding, afwezig is bij het hele evenement van het Februaricongres 2022.

4.3 Een geldige afmelding dient uiterlijk op 9 mei 2022 12:00 per e-mail (info@februaricongres.nl) te worden ingediend. Hierbij wordt er geen Afwezigheidsboete in rekening gebracht. Het Februaricongres is wel gemachtigd de Deelnemingskosten af te schrijven.

Artikel 5 – Toegangsprijzen en -bewijzen

5.1 Het Februaricongres heeft voor Het Februaricongres 2022 een toegangsprijs van 10,- euro vastgesteld welke geldt voor alle bezoekers.

5.2 Inschrijving vindt plaats door middel van het controleren van persoonsgegevens. Deelname is dan persoonlijk en toegang kan niet worden doorverkocht of door anderen dan de Deelnemer gebruikt worden. 

Artikel 6 – Privacy

6.1 Het Februaricongres is gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken tijdens Het Februaricongres 2022 en van aldaar aanwezige Deelnemers voor marketingdoeleinden van Het Februaricongres. Deelnemers zullen openbaarmaking en/of verspreiding van de opnamen gedogen en vrijwaren Het Februaricongres voor eventuele claims dienaangaande.

6.2 Het Februaricongres kan gegevens van Deelnemers gebruiken voor de organisatie van Het Februaricongres 2022. Het Februaricongres is bevoegd om deze gegevens met workshophouders te delen.

6.3 Het Februaricongres is niet verantwoordelijk voor de acties die de partners van Het Februaricongres ondernemen met betrekking tot de (contact)gegevens van de Deelnemers. 

6.4 Het Februaricongres mag contactgegevens van Deelnemers van Het Februaricongres 2022 gebruiken voor eigen promotiedoeleinden. Afmelden van deze e-maillijst kan door te mailen naar info@februaricongres.nl.

Artikel 7 – Covid-19

7.1 Het Februaricongres 2022 volgt de maatregelen van de overheid omtrent de volksgezondheid. Deelnemers worden geacht zich gedurende het evenement aan deze maatregelen te houden.

7.2 Het Februaricongres heeft het recht om in geval van bijzondere omstandigheden, de vermelde data en tijden van Het Februaricongres 2022 en het concept van Het Februaricongres 2022 te wijzigen, dan wel Het Februaricongres 2022 niet door te laten gaan. In deze gevallen kan de Deelnemer geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele gemaakte kosten en/of schade.

7.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de organisatie van Het Februaricongres 2022 wordt verschoven naar een alternatieve tijd of datum blijft het ticket geldig voor de alternatieve datum waarop Het Februaricongres 2022 zal plaatsvinden. 

7.4 Mocht de Deelnemer het evenement op de alternatieve datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zich kosteloos af te melden. Er zullen de Deelnemer in dit geval geen Deelnemingskosten of Afwezigheidsboete ten laste worden gelegd. De Deelnemer dient zich tijdig af te melden, te weten twee weken na de aankondiging van de alternatieve datum door de organisatie van het Februaricongres 2022 door te mailen naar info@februaricongres.nl. Indien de periode van twee weken overschreden wordt, kan de Deelnemer zich niet meer kosteloos afmelden.

7.5 In geval het Februaricongres 2022 wordt afgelast, zullen er bij de deelnemers geen kosten ten laste worden gelegd.